Koszty zakupu – sposoby liczenia | BIMestiMate

Koszty zakupu – sposoby liczenia

W programie BIMestiMate istnieją trzy sposoby uwzględnienia kosztów zakupu w kosztorysie:

– w cenie materiału
– indywidualnie
– jako narzut

 

Metodę liczenia można wybrać w zakładce Narzuty

Koszty zakupu sposoby liczenia 1

 

lub

w menu otwieranym poprzez kliknięcie w formułę liczenia kosztorysu, wyświetlaną na pasku stanu programu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 2

 

 

 

KOSZTY ZAKUPU – W CENIE

W tym przypadku ceny materiałów użyte do wyliczenia wartości kosztorysu zawierają już koszty zakupu.

Koszty zakupu nie są wyodrębnione jako osobna wartość.

Koszty zakupu sposoby liczenia 3

 

Źródłem cen materiałów, które mają już doliczone koszty zakupu, mogą być cenniki publikowane lub tworzone przez Użytkownika, mające przypisany atrybut „Ceny z Kz”:

Koszty zakupu sposoby liczenia 4

 

Jeżeli Użytkownik nie dysponuje takimi cennikami, może w programie BIMestiMate powiększyć ceny materiałów o koszty zakupu, czyli wyliczyć ceny z kosztami zakupu.

W zakładce Materiały, w kolumnie Kz definiowane są koszty zakupu, które mają zostać doliczone do wyjściowej ceny materiału.

Wybierając opcję Koszty zakupu z menu pod przyciskiem Kalkulacja ceny można wszystkim materiałom przypisać ten sam procentowy wskaźnik Kz.

Koszty zakupu sposoby liczenia 5

 

Po wpisaniu w oknie Zmiana kosztów zakupu we wszystkich nakładach, wartości wskaźnika i naciśnięciu przycisku OK, dla każdego materiału zostaje wyliczona Cena powiększona o koszty zakupu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 6 Koszty zakupu sposoby liczenia 7

 

 

W celu zmiany kosztów zakupu dla jednego materiału należy wpisać (zmienić) wskaźnik w kolumnie Kz lub użyć opcji Kalkulacja ceny.

Koszty zakupu sposoby liczenia 8

 

W oknie Kalkulacja ceny w wierszu Koszty zakupu można dokonać zmiany zarówno wartości, jak i typu kosztów zakupu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 9

 

Domyślnie Koszty zakupu doliczane są jako % ceny materiału bez kosztów zakupu.

 

Przykład – wyliczenie ceny jeżeli koszty zakupu zdefiniowane są wskaźnikiem procentowym:

Cena bez kosztów zakupu: 259,70 zł.

Koszty zakupu: 259,70 zł. *10% = 25,97 zł.

Cena z kosztami zakupu: 259,70 zł. + 25,97 zł. = 285,67 zł.

 

Innymi typami koszów zakupu są: Cena transportu, Wartość transportu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 10

 

Po zmianie typu na Cena transp. liczba wpisana w kolumnie Wartość traktowana jest jak cena jednostkowa transportu.  

Koszty zakupu sposoby liczenia 11

 

 

Przykład – wyliczenie ceny jeżeli zdefiniowana jest Cena transportu:

Cena bez kosztów zakupu: 259,70 zł.

Koszty zakupu – Cena transportu: 10,00 zł.

Cena z kosztami zakupu: 259,70 zł. + 10,00 zł. = 269,70 zł.

 

 

Ostatni typ Kosztów zakupu to Wartość transportu (Wart. transp.). Jest wartość doliczana do ceny jednostkowej materiału zależna jest o od ilości całkowitej tego nakładu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 11 2Koszty zakupu sposoby liczenia 12

 

 

Przykład – wyliczenie ceny jeżeli zdefiniowana jest Wartość transportu:

Cena bez kosztów zakupu: 259,70 zł.

Koszty zakupu – Wartość transportu (kwota za jaką na plac budowy zostanie dostarczona całkowita ilość materiału): 10,00 zł.

Cena transportu: 10,00 zł./26,5727 m3 = 0,38 zł.

Cena z kosztami zakupu: 259,70 zł. + 0,38 zł. = 260,08 zł.

 

Na wydruku kosztorysu ceny materiałów zawierają już koszty zakupu:

Koszty zakupu sposoby liczenia 13

 

Sposób wyliczenia ceny z kosztami zakupu prezentowany jest na dodatkowym raporcie Kalkulacja ceny, który można wygenerować definiując wydruk Zestawienia materiałów.

Koszty zakupu sposoby liczenia 14

 

 

 

KOSZTY ZAKUPU – INDYWIDUALNIE

Taki sposób wyliczenia kosztów zakupu pozwala na indywidualne ich zdefiniowanie dla danego materiału. Do wyliczenia wartości bezpośredniej materiałów używane są ceny bez kosztów zakupu. Koszty zakupuoddzielną wartością wykazywaną w podsumowaniu pozycji (elementu).

 

Po zaznaczeniu takiej metody liczenia kosztów zakupu, w zakładce Narzuty pojawia się dodatkowy wiersz Proponowane koszty zakupu, w którym można podać wskaźnik Kz. Wskaźnik ten zostanie przypisany do wszystkich materiałów występujących w kosztorysie.

Koszty zakupu sposoby liczenia 15

 

 

W zakładce Materiały istnieje możliwość modyfikacji zarówno wartości, jak i typu kosztów zakupu dla poszczególnych nakładów (opis szczegółowy znajduje się w: KOSZTY ZAKUPU – W CENIE).

 

Na wydruku kosztorysu materiały w pozycjach mają ceny wyjściowe (bez kosztów zakupu). W podsumowaniu pozycji (elementu) podawana jest wartość kosztów zakupu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 16

 

 

 

KOSZTY ZAKUPU – JAKO NARZUT

W tym przypadku koszty zakupu liczone są analogicznie do pozostałych narzutów – kosztów pośrednich i zysku. Mogę być one zdefiniowane tylko w zakładce Narzuty i mieć jedną wartość dla wszystkich materiałów występujących w pozycji. Nie ma możliwości zdefiniowania innego wskaźnika Kz dla różnych materiałów. W zakładce Materiały niedostępna jest kolumna Kz.

 

Po wybraniu liczenia kosztów zakupu – jako narzut, w zakładce Narzuty pojawia się dodatkowy wiersz Koszty zakupu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 17

 

 

Na wydruku kosztorysu materiały w pozycjach mają ceny wyjściowe (bez kosztów zakupu). W podsumowaniu pozycji (elementu) podawana jest wartość kosztów zakupu.

Koszty zakupu sposoby liczenia 18

Koszty zakupu – sposoby liczenia