Import cenników Sekocenbud | BIMestiMate

Import cenników Sekocenbud

Import cenników Sekocenbud

Cenniki z cennika publikowanego Sekocenbud można zaimportować do programu BIMestiMate z płyty CD lub z pliku (Sekocenbud On-line).

Import z płyty CD przebiega następująco. Po włożeniu płyty z cennikiem Sekocenbud do napędu komputera, należy przycisnąć ikonę Import cenników Sekocenbud ico.

 

Baza czynników produkcji RMS

Import cenników Sekocenbud 1

 

Baza cenowa BCA, BCD, BCP

Import cenników Sekocenbud 2

 

Baza cenowa BCO, BCM

Import cenników Sekocenbud 3

 

Baza cenowa BC

Import cenników Sekocenbud 4

 

Zaimportowane cenniki można podczytać do pliku kosztorysowego wybierając cennik (dwuklikiem) w zakładce Cenniki, a następnie otwierając folder Sekocenbud.

Import cenników Sekocenbud 5

Import cenników Sekocenbud 6

 

 

Stawkę roboczo-godziny można przenieść do kosztorysu wybierając odpowiednią wartość z podczytanych Wskaźników robocizny.

Import cenników Sekocenbud 7

 

Z poziomu zakładki Cenniki można przeglądać i wyszukiwać pozycje nakładów zawartych w cenniku, odpowiednio do nakładu Materiały, Sprzęt.

Zaznaczenie opcji „Ceny do cennika” skutkuje – w przypadku zmiany ceny nakładu w kosztorysie – zmianą w cenniku. Cena danego nakładu w cenniku zostanie zmieniona na stałe, a przywrócenie pierwotnej ceny możliwe jest po ponownym zaimportowaniu cennika z płyty cd. (Ceny do cennika zostały szerzej omówione w następującym temacie https://bimestimate.eu/najczesciej-zadawane-pytania-faq/ceny-do-cennika/)

Import cenników Sekocenbud 8

 

 

Import Cenników Sekocenbud On-Line

W zakładce Cenniki należy wybrać Import Cenników Sekocenbud On-Line.

Import cenników Sekocenbud 9

Program BIMestiMate otwiera okno, w którym jest możliwość wybrania konkretnego cennika (poprzez jego podświetlenie) lub zaimportowania wszystkich.

Import cenników Sekocenbud 10

 

Po zaimportowaniu pojawi się komunikat.

Import cenników Sekocenbud 11

Import cenników Sekocenbud