Import cenników INTERCENBUD | BIMestiMate

Import cenników INTERCENBUD

Import cenników Intercenbud

Zaimportowanie cenników z cennika publikowanego Intercenbud odbywa się poprzez rozwinięcie menu Import z płyty CD w zakładce Cenniki.

Import cenników Intercenbud 1

Istnieje możliwość zaimportowania jednego lub wielu cenników.

Import cenników Intercenbud 2

Zaimportowany cennik/cenniki można podczytać do pliku kosztorysowego wybierając cennik (dwuklikiem) w zakładce Cenniki, a następnie otwierając folder Intercenbud.

Import cenników Intercenbud 3

Import cenników Intercenbud 4

Stawkę roboczo-godziny można przenieść do kosztorysu wybierając odpowiednią wartość z podczytanych Wskaźników robocizny.

Zaznaczenie opcji „Ceny do cennika” skutkuje – w przypadku zmiany ceny nakładu w kosztorysie – zmianą w cenniku. Cena danego nakładu w cenniku zostanie zmieniona na stałe, a przywrócenie pierwotnej ceny możliwe jest po ponownym zaimportowaniu cennika z płyty cd. (Ceny do cennika zostały szerzej omówione tutaj).

Import cenników Intercenbud 5

 

Z poziomu zakładki Cenniki można przeglądać pozycje nakładów zawartych w cenniku, odpowiednio do nakładu Materiały, Sprzęt.

Import cenników Intercenbud 6

 

 

Import cenników INTERCENBUD