Nowości w BIMestiMate wersja 3.1.0

Wrzesień 2018 – Wersja 3.1.0

Nowe opcje programu

1. Import cennika Intercenbud Ceny Jednostkowe Athenasoft z pliku csv. Na Zakładce Cenniki wybieramy opcje Import z płyty CD klikając na strzałkę rozwijającą dostępne rodzaje importów biuletynów cenowych. Następnie wybieramy Import cenników Intercenbud. Po otwarciu okna w typach plików mamy import z plików typu csv.

2. Notatka w oknie pływającym (dla kosztorysu, rozdziału, grupy, elementu i pozycji). Opcja pozwala na dowolne ustawienie okna przez użytkownika. Okno notatki w oknie pływającym otwieramy klikając w komórkę pozycji dla której chcemy wpisać lub przeczytać notatkę w kolumnie Info w Zakładce Definiuj kosztorys. Okno pozostaje dostępne dla przeglądania i edycji pozostałych pozycji.

3. Eksport przedmiarów do Excela. Dołożono nowy eksport do Excela, który przenosi do arkusza kalkulacyjnego zawartość Zakładki Przedmiar dla poszczególnych elementów wraz ze składowymi struktury kosztorysu (pozycje, elementy itd.). Nowy eksport jest wywoływany poprzez klikniecie w logo programu w lewym górnym rogu i wybranie opcji Eksport następnie Excel – Przedmiar.

4. W Zakładce Cenniki dołożono opcje Kosztorysy jako cennik w innym kosztorysie umożliwia ona wskazanie jako źródła do pobierania cen dla bieżącego kosztorysu inny kosztorys, z którego będą pobierane ceny dla nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Jest to poszerzenie funkcjonalności, w tym wypadku możemy nie tylko skorzystać z plików biuletynów cenowych czy własnych cen ale także z cen opracowanego wcześniej kosztorysu bez potrzeby tworzenia nowego cennika (dla robocizny: rcn, dla materiałów: mcn, dla sprzętu: scn). Dodatkowo wprowadzono nową kolumnę o nazwie Typ, w której wyświetlany jest rodzaj źródła cen: plik Cennika lu plik Kosztorysu.

  • Z wybranego pliku kosztorysu ceny brane są zawsze bez Kz.
  • Dla pliku kosztorysu nie ma możliwości wyboru opcji Ceny do cennika.
  • Wyszukiwanie cen w pliku kosztorysu. Jeżeli wskazany kosztorys jest złożony to wyszukiwanie cen przebiega w kolejności rozdziałów jakie w nim występują. Jeżeli zostanie znaleziona cena nakładu RMS w pierwszym rozdziale to zostanie przyjęta do wycenianego kosztorysu. Proces wyszukiwania dla wskazanego nakładu nie jest kontynuowany dla kolejnych rozdziałów z pliku kosztorysu, który jest źródłem cen.
  • Wyszukiwanie cen dla nakładów RMS odbywa się w kolejności poziomów cenowych ustawionych w Zakładce Cenniki.
  • W przypadku gdy w Zakładce Cenniki mamy na pierwszym miejscu ustawiony plik kosztorysu, który jest złożony a dokonujemy wyceny poprzez klikniecie na wskazany nakład RMS wówczas po wyświetleniu okna Baza w Zakładce Kosztorys wyświetlana jest lista wszystkich nakładów z wszystkich rozdziałów kosztorysu złożonego (jeżeli nakład ma tę samą cenę lub występuje tylko w jednym rozdziale – pokazywany jest tylko raz, jeżeli ma różne ceny w różnych rozdziałach, wówczas pokazywany jest wiele razy z różnymi cenami).
  • Jeżeli w Zakładce Dane ogólne wybierzemy opcje Kosztorys bazowy to jest ona ważniejsza od ustawień „ręcznych” z Zakładki Cenniki.

5. Do Zakładki Definiuj kosztorys dołożono nową kolumnę Wykonawca. Po kliknięciu w komórkę na poziomie pozycji kosztorysowych można wpisać nazwę wykonawcy. Ustawienie wykonawcy może odbyć się poprzez wpisanie lub wybranie z listy wybranego wykonawcy na poziomie pojedynczej pozycji.

Ustawienie dla poziomów struktury (kosztorys, rozdział, grupa, element) odbywa się za pomocą ikony Ustaw wykonawcę dla zaznaczonego poziomu i jego pozycji lub wszystkich zaznaczonych pozycji. W dolnym panelu  dołożono Zakładkę Wykonawca, w której wyświetlana jest lista wszystkich wykonawców wpisanych w tym kosztorysie wraz z sumą wartości pozycji, którym dany wykonawca został przypisany. Widok Zakładki Definiuj kosztorys może być sortowany po wykonawcach.

6. Nowe okno wyboru opcji Filtrowania w Zakładce Definiuj kosztorys.

7. Dodano opcję wyświetlania nakładów zablokowanych w zakładkach zestawień (Robocizna, Materiały, Sprzęt).

8. Dodano kolumnę Wykonawca w Zakładce Robocizna. Kolumna Wykonawca można dołożyć w zakładkach zestawień Materiały i Sprzęt oraz w Zakładce definiuj kosztorys.

9. Dodano dwie nowe kolumny Ilość scal. i Wartość scal. w zakładkach Robocizna, Materiały i Sprzęt. Kolumny pokazują nakłady jakie występują w elementach scalonych.

10. W Konfiguracji programu w Ustawieniach dodano opcję Domyślnie wybieraj nakłady z bazy oraz opcję Pozycja złożona – przyjmuj wskaźnik nakładów pomocniczych z pozycji wiodącej.

Moduł BIM

1. Dołożono możliwość wczytania formatu *.IFCzip. W przypadku wczytywania pliku w takim formacie otwieramy go bezpośrednio w programie bez potrzeby wcześniejszego rozpakowania.

2. Projektowanie to etap procesu inwestycyjnego, na którym budujemy bazę danych wykorzystywaną w całym cyklu życia obiektu. Współpraca wielu projektantów i specjalistów wymaga dobrej koordynacji tych prac. Każdy z nich przesyła swoje zmiany w kolejnych wersjach modelu. W BIMestiMate można zaoszczędzić ten czas koordynując zmiany zachodzące w modelu. Opcja ta jest doskonałym narzędziem pozwalającym kontrolować zmiany wprowadzane przez projektantów na kolejnych etapach pracy z modelem. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie nie tylko zidentyfikować zmiany w zależności od ich rodzaju (zmiana parametrów, usunięto, dodano, zmiana właściwości), ale również uwzględnić je w kalkulacji kosztów oraz harmonogramie. Zarządzanie ZMIANĄ jest dziś prostsze niż kiedykolwiek. Zmiany w przedmiarze robót i kalkulacji kosztów są uwzględniane automatycznie w oparciu o kolejne schematy danych przekazywanych przez modele BIM. Korzystając z zarządzania ZMIANĄ oszczędzamy czas oraz redukujemy koszt na etapie realizacji obiektu. Zarządzanie zmianą (kolejną rewizją modelu BIM) wprowadzono w Zakładce Zmiany.

  • Możliwość wczytania zmienionego pliku IFC w kolejnych rewizjach do wcześniejszych wersji pliku IFC.
  • Analiza zmian (porównanie zmienionych elementów modelu z pierwotnymi, wybór rewizji do porównania, analiza informacji zmienionych w modelu).
  • Na liście wycenianego kosztorysu po wczytaniu w Zakładce Zamiany nowego zmienionego pliku IFC wyświetlają się wiersze odpowiadające kolejnym rewizjom. Oznaczenia wierszy widzimy w kolumnie Rewizja, która należy zaznaczyć w wyborze widoku kolumn do wyświetlania.
  • Po wczytaniu pliku IFC z nową rewizją domyślnie jako aktywne (liczone w kosztorysie) są zmiany z ostatniej rewizji. W przypadku gdy chcemy aby liczone były inne wcześniejsze rewizje należy użyć opcji zablokowania rewizji i pozostawienia tej, która ma być liczona.

W programie poprawiono

1. Poprawiono dodawanie poziomu Grupy po komentarzu.
2. Poprawiono edycję danych ogólnych w oknie.
3. Poprawiono kopiowanie pozycji zablokowanych.
4. Zmodyfikowano wczytywanie zablokowanych grup nakładów i pozycji w kosztorysach z wersji Zuzia 12 i BIMestiMate 2.3.0.
5. Poprawiono przenoszenie pasków w harmonogramie.

W programie w module BIM poprawiono

1. Poprawiono zaokrąglenia ilości pozycji połączonych IFC po eksporcie do XML-a.