Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar.

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 1 new

Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego
Wstawienie komentarza do przedmiaru
Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 2 new

Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego
Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 3 new

Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 4 new

Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej
Wstawienie przedmiaru z innych pozycji
Wyświetlenie listy pozycji, w których zdefiniowano odwołanie do przedmiaru bieżącej pozycji

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 5 new

Przesuwanie bieżącego wiersza przedmiarowego w górę lub w dół

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar iony 6 new

Umożliwia uwzględnienie w przedmiarze ilości robót z pozycji zablokowanych

 

 

Funkcjonalność Odwołania służy do wyliczania ilości robót w pozycjach z wykorzystaniem przedmiarów wykonanych wcześniej w pozycjach już istniejących. Jest to odwołanie do ilości robót w pozycji przedmiarowej, a nie do liczby. Jeżeli ilość robót (przedmiar) w pozycji, do której utworzono odwołanie się zmieni, to zmieni się ona również w pozycji, w której zdefiniowano odwołanie.

Odwołanie można utworzyć z zakładce Przedmiar w dwojaki sposób.

Po pierwsze, ręcznie wpisać odwołanie do wartości przedmiaru z innej pozycji poprzez użycie skrótu poz[Lp. pozycji].

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar ręczne wpisanie

 

 

Drugi sposób polega na skorzystaniu z opcji Wstaw przedmiar z innych pozycji. W tym celu należy wybrać ikonę Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar wstaw przedmiar z innych pozycji ikona Wstaw przedmiar z innych pozycji, znajdującą się na pasku ikon w zakładce Przedmiar (opis powyżej).

 

Opis ikon znajdujących w oknie Wstaw przedmiar z innych pozycji.

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar wstaw przedmiar z innych pozycji

 

Struktura Rozwijanie i zwijanie wierszy w drzewku
Pokaż Pokazuje tylko bieżącą pozycję złożoną lub element scalony
Pokazuje pozycje składowe pozycji złożonej lub elementu scalonego
Przenoś Ilości robót przenoszone są jako wartości lub odwołania
Przedmiary przenoszone są z opisami pozycji
Przenoś jako

Ilości robót z zaznaczonych pozycji są przenoszone jako ich suma lub iloczyn
lub też każde do osobnych wierszy przedmiarowych

 

Należy zaznaczyć jedną lub kilka pozycji, z których ilości robót mają być przeniesione oraz dokonać wyboru czy ilości te mają być przeniesione jako odwołanie czy jako wartość. Jeśli przenoszone są więcej niż jedna pozycja, wówczas należy zaznaczyć czy wartości mają być sumowane czy przemnażane przez siebie. Można też wybrać opcję przeniesienia wartości/odwołań do osobnych wierszy.

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar opcja przeniesienia wartości

 

Na prezentowanym przykładzie, ilości przedmiarowe w pozycji Lp. 8 wyliczone zostały na postawie wartości z pozycji 5 (która jest składową pozycji złożonej), pozycji 6 oraz pozycji 7 (która została zablokowana).

Funkcjonalność Odwołania – aktywne przedmiary z pozycji zablokowanych jest zaznaczona w przedmiarze, zatem program uwzględnia w obliczeniach wartości przedmiarowe z pozycji zablokowanych. Funkcjonalność tę można odznaczyć, wówczas program pokaże błąd i zapyta czy zamienić odwołania do nieaktywnych pozycji na ilość.

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar przedmiary z pozycji zablokowanych

 

Funkcjonalność Odwołania – aktywne przedmiary z pozycji zablokowanych jest automatycznie zaznaczona w Konfiguracji programu. Można ją odznaczyć jednorazowo dla danego kosztorysu (w zakładce Przedmiar), albo zmieniając ustawienia w konfiguracji programu dla każdego nowotworzonego pliku kosztorysowego.

Nie mniej jednak, program zapamiętuje ustawienie tej funkcjonalności dla bieżącego kosztorysu i nie powoduje zamiany w przypadku otwarcia danego pliku w programie o odmiennych ustawieniach.

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar konfiguracja

 

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar