Podczas tworzenia kosztorysu w trakcie definiowania pozycji kosztorysowej może zaistnieć potrzeba uniezależnienie ilości nakładu od ilości przedmiarowej danej pozycji.

1

Stałą ilość dla nakładu określa się w dolnej zakładce RMS w której ustawiamy się na odpowiednim nakładzie następnie prawy przycisk myszy uruchamia menu z którego istniej możliwość wyboru odpowiedniej opcji.

2

Włączenie opcji „Stała ilość” skutkuje tym iż w danym nakładzie norma zostaje zastąpiona znacznikiem Ilość, natomiast wyliczany jest parametr ilość jednostkowa.

3

Po zablokowaniu w danym nakładzie komórki norma istnieje możliwość definiowania ilości całkowitej danego nakładu. Należy przy tym pamiętać iż jest to ilość niezależna od przedmiaru całej pozycji kosztorysowej.

4

Wyłączenie opcji odbywa się analogicznie jak jej włączenie. Ustawiamy się na nakładzie który jest zdefiniowany jako stała ilość następnie prawym przyciskiem myszy uruchamiamy menu w którym możemy odznaczyć opcje „Stała ilość”.

5

Wyłączenie opcji „Stała ilość” skutkuje tym iż powracamy do normy nakładu która zostaje obliczona ze stosunku ilości całkowitej nakładu występującej w danej pozycji do ilości przedmiarowej pozycji kosztorysowej.

6

 

Stała ilość nakładu w pozycji kosztorysowej
Stała ilość nakładu w pozycji kosztorysowej