Co to jest BIM 4D, 5D?

Wprowadzenie do technologii


BIM to intensywnie rozwijana obecnie koncepcja informatyczna w budownictwie dotycząca wszystkich branż i procesów. Jej podstawowym elementem jest wirtualny model budowli, zawierający komplet informacji zarówno geometrycznych jak i wielobranżowych.

BIMestiMate czyta modele w formacie IFC z takich systemów jak np. Archicad, Allplan, DDS CAD, Revit, Tekla lub innych systemów BIM/3D oraz wspomaga wyznaczenie przedmiaru. Następnie można wyznaczyć harmonogram (4D) i kosztorys (5D) – dwa kolejne wymiary, które mogą być uwzględnione w projektowaniu. Działania na modelu i kosztorysie lub harmonogramie są wzajemnie wizualizowane, co ułatwia kontrolę obliczeń.
BIMestiMate poprawia dokładność i wiarygodność obliczeń przy równoczesnym wzroście efektywności pracy; doświadczenie użytkowników potwierdza, że czas obliczeń skraca się nawet o 90-95%. Dzięki temu BIMestiMate stanowi ogromną pomoc dla inwestorów, projektantów, inżynierów kosztów, kierowników budowy, zarządzających modelem i zarządzających przedsięwzięciem budowlanym realizowanym w technologii BIM.

Jako interfejs graficzny używany jest nasza przeglądarka BIM Vision (www.bimvision.eu) z możliwością programowania w API Technologii.


Referat A.Tomana P.Kogut PL BIM – TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE OD PROJEKTU DO EKPOLOATACJI BUDOWLI

Więcej informacji na temat technologii BIM znajdą Państwo na stronie www.bim4u.eu

Pomoc w programie

W programie BIMestiMate istnieje wbudowany plik pomocy ułatwiający rozpoczęcie pracy początkującym użytkownikom, jak również znalezienie odpowiedzi na pytania związane z obsługą różnych funkcji programu.

By otworzyć plik pomocy programu należy kliknąć w symbol znajdujący się w górnym lewym rogu okna programu, a następnie wybrać opcję Pomoc i  kolejno Tematy pomocy.

Program posiada również bazę aktów prawnych związanych ze sporządzaniem dokumentacji kosztorysowej.

By przejrzeć katalog aktów prawnych dołączonych do programu należy kliknąć w symbol znajdujący się w górnym lewym rogu okna programu, a następnie wybrać opcję Pomoc i  kolejno Akty prawne.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika dostępny jest tutaj.

Aktywacja klucza/opieki technicznej

Nowy klucz zabezpieczający działa przez okres 30 dni od pierwszego uruchomienia, po tym okresie następuje zablokowanie działania programu. By program działał bezterminowo należy w ciągu 30 dni od zakupu przesłać „Formularz aktualizacji klucza sprzętowego”. To samo należy uczynić by aktywować nowo zakupioną Opiekę Techniczną lub aktualizację programu. O tym, jak to zrobić opisano poniżej:

Po zainstalowaniu oprogramowania, należy uruchomić program BIMestiMate i wejść w opcję Pomoc /Klucz zabezpieczający /Generowanie formularza do aktualizacji klucza.

 

Na podstawie poprawnie wypełnionego formularza i zaksięgowanej na naszym koncie opłaty, zwrotnie zostaną przesłane 3 kody odblokowujące (w przypadku wymiany klucza zabezpieczającego warunkiem wydania kodów odblokowujących jest zwrot starego klucza sprzętowego).

Kody odblokowujące należy wprowadzić w odpowiednie pola:

Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy:

 1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys.
 2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne.
 3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki wybrać rodzaj cennika jaki chcemy utworzyć i zaznaczyć opcję Ceny z kosztorysu.

 1. W polu Cennik docelowy należy wskazać lokalizację w której ma zostać zapisany nowo tworzony cennik.
 2. Należy wskazać istniejący już cennik lub wpisać nazwę dla nowo tworzonego pliku.
 3. Z opcji Sposób przenoszenia należy wybrać w jaki sposób mają zostać przeniesione ceny do nowo tworzonego cennika. W przypadku tworzenia nowego pliku cennika sposób przenoszenia cen nie ma znaczenia.
Rabaty w kosztorysie

W programie BIMestiMate istnieje możliwość definiowania rabatów na trzech poziomach:

 

 

Dostępność wszystkich trzech poziomów zależna jest od wybranej metody kalkulacji w kosztorysie.

Dla Formuły I, Uproszczonej i UPZP dostępne są wszystkie poziomy.

Dla Formuły II, w której narzuty doliczane są na poziomie pozycji można wybrać jedną z dwóch możliwości:

 

 

W przypadku Formuły II, w której narzuty doliczane są w elementach, dostępna jest tylko jedna możliwość:

 

 

W celu zdefiniowania rabatu należy najpierw włączyć opcję liczenia rabatu w kosztorysie oraz wskazać poziom rabatowania. Można tego dokonać w zakładce Narzuty:

 

 

lub w dowolnej zakładce w menu otwartym poprzez kliknięcie w formułę liczenia na pasku stanu:

 

 

Wysokość rabatu należy zdefiniować w kolumnie Rabat w zakładce Definiuj kosztorys.

Rabat od cen jednostkowych:

 

 

Rabat od wartości pozycji:

 

 

Rabat od wartości zagregowanych:

 

Jak dopasować wartość kosztorysu do założonej kwoty?

W tym celu należy użyć opcji ustawiania i dopasowania wartości kosztorysu do Wartości granicznej.

Z menu głównego programu należy  wybrać opcję Wartość graniczna kosztorysu:

 

 

W oknie Ustawienie wartości granicznej, należy wpisać wartość graniczną kosztorysu (wartość, do której chcemy dopasować obecną wartość kosztorysu) oraz nacisnąć przycisk Dopasuj:

 

 

Program dokona zmiany wyliczonej wartości kosztorysu poprzez zastosowanie rabatu i wyświetli wartość po rabacie. Domyślnie rabaty liczone są na poziomie wartości zagregowanych.

 

 

Z poziomu rozwijanego menu istnieje możliwość zmiany miejsca liczenia rabatów (po dokonaniu zmiany należy ponownie nacisnąć przycisk Dopasuj):

 

 

Kwota kosztorysu zostanie dopasowana do założonej wartości maksymalnie jak na to pozwoli rabat wyliczony na podstawie wartości pierwotnej kosztorysu i wartości założonej oraz miejsce jego zastosowania.

Aby wyłączyć działanie opcji dopasowania i powrócić do wartości pierwotnej kosztorysu należy wyłączyć liczenie rabatów.

Waluty

Funkcja Waluty pozwala przeliczać wartość kosztorysu lub ceny poszczególnych nakładów materiałowych i sprzętowych w różnych walutach.

Kursy walut są automatycznie podczytywane z tabeli NBP. By korzystać z opcji Waluty należy najpierw w konfiguracji programu ustawić waluty, z jakich będziemy korzystać w tworzonym kosztorysie.

W głównym menu programu klikamy w symbol znajdujący się w górnym lewym rogu okna programu, w podmenu Waluta można wybrać dwie opcje.

 1. Zmianę waluty kosztorysu:

 1. Uaktualnienie kursów walut:

W zestawieniu materiałów można ustalić walutę, w jakiej mają być wprowadzane ceny poszczególnych nakładów, a następnie zostaną one przeliczone na aktualna walutę kosztorysu po podanym kursie.

Aktualizacja kursu waluty w kosztorysie

Aby zaktualizować kurs waluty, w której zostały zdefiniowane ceny materiałów należy najpierw dokonać aktualizacji kursów walut w Konfiguracji programu BIMestiMate.

 

 

Po zapisaniu ustawień konfiguracyjnych należy przejść do zakładki Materiały i zaznaczyć na liście te nakłady, dla których kurs waluty ma zostać zaktualizowany.

 

 

Z menu kontekstowego (otwartego za pomocą prawego przycisku myszki), należy wybrać opcję Aktualizuj kurs:

 

 

Dla wybranych nakładów zostanie zaktualizowany kurs waluty:

 

Import cennika Sekocenbud z płytki CD

Import cenników w programie BIMestiMate odbywa się poprzez funkcje z zakładki „Cenniki” gdzie mamy możliwość wywołania opcji „Import z płyty CD”

Po wywołaniu funkcji importu z płyty pojawia się okno, które informuje nas, iż proces przygotowania importu został uruchomiony.

W kolejnym kroku wczytane dane są gotowe do importu. W oknie, które widzimy poniżej możemy odpowiednio zdefiniować, którą część danych chcemy zaimportować np. Cenniki materiałów, Cenniki producentów, Cenniki sprzętu, Stawki robocizny i wskaźniki narzutów lub Koszty jednorazowe sprzętu

W przypadku jeżeli chcemy zaimportować całą bazę cenową, ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” a następnie klikamy na przycisk „Wybierz”. Po wybraniu tej opcji zostanie uruchomiony import całej bazy cenowej z płyty CD.

Tworzenie cennika następuje automatycznie, nazwy zaimportowanych cenników zostają również z automatu narzucone co pozwala później w szybki sposób zidentyfikować nowo utworzone pliki.

Po zakończonym imporcie pojawia się komunikat informujący, iż import cenników został zakończony.

Import cennika z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności:

 1. Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera.
 2. Uruchomić program BIMestiMate i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak na poniższym zrzucie):
 3. W oknie importu należy wskazać ścieżkę do folderu baza w katalogu, do którego została przekopiowana zawartość płyty z cennikiem:
 4. Po wskazaniu lokalizacji, należy wybrać opcję „Przeszukaj”:
 5. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona zawartość importowanej bazy cenników.
 6. Ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” lub na dowolnym cenniku i naciskamy przycisk „Wybierz”:
Import katalogów *.ktu do programu BIMestiMate

Klikamy w ikonę programu w górnym lewym rogu i z menu Katalogi wybieramy Import katalogu.

Następnie wskazujemy folder z lokalizacją katalogu i otwieramy go.

Po zakończeniu importu pojawi się komunikat informujący o zaimportowaniu katalogu.

Warianty

Funkcja Warianty dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysu. By ustawić wariant danej pozycji kosztorysowej należy:

 1. Skopiować pozycję, którą chce się wariantować.
 2. W skopiowanej pozycji wprowadzić odpowiednie zmiany (wariantowe pozycji źródłowej).
 3. Kliknąć w ikonę konfiguracji aktywnego okna (mała czarna tabelka w górnym lewym rogu aktywnego okna).
 4. Z opcji Wybierz kolumny należy zaznaczyć do pokazania kolumnę Wariant.
 5. Następnie należy Wcisnąć ikonę opcji Warianty znajdującą się na panelu ikon zatytułowanym Inne.
 6. W nowo otwartym oknie konfiguracji wariantów należy za pomocą ikony zielonego plusa dodać wariant i nazwać go wg. potrzeb.
 7. Następnie na zaznaczonym nowo utworzonym wariancie należy dodać subwariant za pomocą ikony dwóch zielonych plusów i nazwać go wg. potrzeb (subwariantów tworzymy tyle ile razy skopiowaliśmy wariantowaną pozycję).
 8. Następnie przy subwariancie, który ma być domyślnie ustawionym należy kliknąć symbol zaznaczenia tak by zmienił kolor na zielony.
 9. Po skonfigurowaniu wszystkich wariantów i subwariantów należy zamknąć okno konfiguracji wariantów.
 10. W kolumnie wariant należy przy wariantowanych pozycjach wybrać, do jakiego wariantu i subwariantu ma zostać przyporządkowana dana pozycja.
Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego

Początkowo musimy zdefiniować arkusz kalkulacyjny aby posiadał w swojej strukturze odpowiednio zdefiniowane kolumny tzn. „Obiekt, Opis, Obmiar, J. m.”

Kolejnym krokiem jest zapis zdefiniowanego arkusza do formatu CSV (rozdzielany przecinkami):

W programie BIMestiMate otwieramy okno związane z importem przedmiarów z programu metriCAD2.

Szukamy pliku zapisanego w formacie CSV następnie otwieramy plik przedmiaru.

Wkorzystanie przedmiaru w kosztorysie polega zaznaczeniu obmiarów z wczytanego pliku…

… i przeniesieniu ich do zakładki Przedmiar w wybranej pozycji kosztorysowej.

Wymagania Systemowe

BIMestiMate jest programem pracującym w systemie operacyjnym – Windows: Win7/ Win8/ Win8.1/ Win10

 

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

 • System Windows 8.1 lub nowszy
 • Autonomiczna karta graficzna WUXGA (True Color) z zainstalowanymi sterownikami producenta, obsługująca OpenGL w wersji, co najmniej 3.3, 1GB wbudowanej pamięci RAM, 512 zunifikowanych jednostek cieniujących
 • Dwa monitory
 • Pamięć RAM 4GB
 • Procesor Corei5, 2,7GHz
 • Pełna instalacja wymaga ok. 250 MB wolnego miejsca na dysku SSD
 • Klawiatura 101/102 klawisze
 • Mysz z kółkiem z zainstalowanymi sterownikami systemowymi MS Windows

 

Zakładanie i edycja katalogu własnego

 • Ikona  Dołóż otwiera okno definiowania katalogu własnego. W oknie tym można wpisać symbol katalogu, numer, nazwę (tytuł). Po kliknięciu na OK zatwierdzany wpisane dane.
 • Program automatycznie ustawia sie na nowo założonym katalogu własnym w widoku Przeglądanie katalogów.
 • Po kliknięciu w nazwę katalogu własnego lub w zakładkę Rozdziały przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Rozdział. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału itd.), Edycja założeń  (wprowadzanie założeń dla rozdziału), Dołóż  (otwiera okno Definiowania rozdziału, w którym możemy wprowadzić tytuł nowego rozdziału katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany kolejny rozdział), Zmień   (otwiera okno Definiowania rozdziału, w którym możemy wprowadzić lub zmienić tytuł istniejącego/zaznaczonego rozdziału katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany lub zmieniony tytuł rozdziału), Usuń   (usuwa zaznaczony rozdział).
 • Po kliknięciu w nazwę rozdziału lub w zakładkę Tablice przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Tablice. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Opisy robót (wyświetla opisy robót dla tablicy i pozycji), Uwagi (wyświetla uwagi dla tablicy i pozycji), Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału, tablicy itd.), Edycja opisów robót i uwag  (wprowadzanie opisów robót i uwag dla tablicy i pozycji), Dołóż (otwiera okno Definiowania tablicy, w którym możemy wprowadzić tytuł nowej tablicy katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana kolejna tablica), Zmień (otwiera okno Definiowania tablicy, w którym możemy wprowadzić lub zmienić tytuł istniejącej/zaznaczonej tablicy katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany lub zmieniony tytuł tablicy), Usuń (usuwa zaznaczona tablice).
 • Po kliknięciu w nazwę tablicy lub w zakładkę Kolumny przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Kolumny. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Opisy robót (wyświetla opisy robót dla tablicy i pozycji), Uwagi (wyświetla uwagi dla tablicy i pozycji), Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału, tablicy itd.), Edycja opisów robót i uwag (wprowadzanie opisów robót i uwag dla tablicy i pozycji), RMS (wyświetla/zamyka okno nakładów), Dołóż (otwiera okno Definiowania kolumny, w którym możemy wprowadzić dane nowej kolumny katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana kolejna kolumna), Zmień (otwiera okno Definiowania kolumny, w którym możemy wprowadzić lub zmienić dane i nakłady RMS istniejącej/zaznaczonej kolumny katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana lub zmieniona kolumna), Usuń (usuwa zaznaczona kolumnę).
 • W zakładce Wersja katalogowa definiujemy nakłady RMS, jednostkę oraz wartości norm dla poszczególnych nakładów RMS.
Pomoc do programu ZUZIA w wersjach 5.x, 6.x, 7.x, 8.x oraz 9.x zakończona

Przypominamy, że zakończyliśmy wspieranie programu kosztorysowego ZUZIA w wersjach 5.x, 6.x, 7.x, 8.x oraz 9.x.

Dział techniczny nie udziela żadnych porad technicznych i merytorycznych odnośnie tych wersji programu.